ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ || One line status to zindagi

ਥੋੜੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾ ਲੈ ਜਿੰਦਗੀਏ
Share
Shayari Url:

Comments

comments