ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ

ਹੁਣ ਤਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ
ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਆ
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ
ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਆ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਕੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਆ |
Share
Url: